نوشته‌ها

بارهای گرمایشی

بارهای گرمایشی

بارهای گرمایشی
بارهای گرمایشی به مقدار گرمایی که برای جبران اتلاف گرمایی ساختمان توسط گرم کننده ایجاد شده بارگرمایی یا ظرفیت گرمایی دستگاه ها گوییم.
برای گرمایش محیط پیرامون در فصول سرد سال، نیازبه وسایلی است که شرایط مساعد برای انسان مهیا نماید، به همین منظور مهندسین طراح باید ظرفیت حرارتی دستگاه ها را محاسبه نمایند.
بارگرمایی دستگاه ها و تلفات گرمایی ساختمان معادل یکدیگرند.