شعاع گردش یا طول موردنظر جهت مانور5 متر

حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر

عرض رمپ یک طرفه 3 مترو دوطرفه 6 متر

عرض رمپ قوسی یک طرفه 3.65 متر و دوطرفه 7 متر

شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها 4.57 متر

شیب رمپ پارکینگ 15 درصد

شهر تهران برج میلاد

هر واحد بالای 100 متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیازمند است.

واحد مسکونی کمتر از 150 متر یک پارکینگ و واحد 150 تا 200 متر 1.5 پارکینگ و واحد بیش از 200 متر دو پارکینگ نیاز دارد.

همین طور در صورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی 2.90 متر

حداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 متر

حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر

حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر

حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری 4.50 متر

حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 متر

ارتفاع مفید خرپشته 2.20 متر

ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر 90 سانتی متر

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.

حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد 2 متر و اگر سرتاسری نباشد3 متر

احداث بالکن در گذر12 تا 20 متر 80 سانتی مترو در گذر بالای 20 متر 120 سانتی مترمجاز است. ارتفای این بالکن از زیر آن تا روی خیابان 3.50 متر حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب 2.50 متر – نشیمن 300 متر – پاگرد 1.20 متر – نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز است که طول نورگیری کمتر از 8 متر باشد.

ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی 3*4 متر و برای آشپزخانه 2*3 متر است.

ابعاد مفید آسانسور 2*1.60 متر

حداقل ارتفاع چاله آسانسور 1.50 متر