بتن ریزی در هوای سرد

تعریف هوای سرد برای بتن: طبق گزارش کمیته 306 انجمن بتن آمریکا در سال 2010زمانی هوا سرد است که: 1- دمای هوا، از 40 درجه سانتیگراد یا 40 درجه فارنهایت کمتر است.

رنگها در دکوراسیون

رنگ ها در دکوراسیون و طراحی داخلی منزل

رنگ ها در دکوراسیون منزل تأثیرات ویژه ای دارند. رنگ ها عناصری اجتناب ناپذیر از جهان پیرامونمان به شمار می روند که همواره بر عواطف و روانمان نقش داشته اند.

رنگها بر زیبایی ظاهری و همینطور در تنظیم نور منزل مؤثرند.

بازرسی بعد جوشکاری

بازرسی بعد جوشکاری

بازرسی بعد جوشکاری به منظور 1- ارزیابی کیفیت اتصال جوش داده شده 2- ارزیابی مناسب بودن سازه ی جوش داده شده برای هدف تعیین شده، انجام می گیرد.

بارهای گرمایشی

اتلاف حرارتی در اثر نفوذ هوا از درزها

بارهای گرمایشی
اتلاف گرمایی ساختمان فقط در اثر انتقال گرما از جدارها نیست، یک عامل دیگر ورود هوای سرد و خروج هوای گرم است. از آنجا که هم درجه حرارت وهم رطوبت مطلق هوای خارج از هوای محیط داخل تفاوت دارد، هوای نفوذی از خارج به داخل ساختمان دارای بار محسوس و بار نهان است که به بار کل ساختمان اضافه خواهد شد، طبق روابط زیر بررسی می شود:

بارهای گرمایشی

بارهای گرمایشی

بارهای گرمایشی
بارهای گرمایشی به مقدار گرمایی که برای جبران اتلاف گرمایی ساختمان توسط گرم کننده ایجاد شده بارگرمایی یا ظرفیت گرمایی دستگاه ها گوییم.
برای گرمایش محیط پیرامون در فصول سرد سال، نیازبه وسایلی است که شرایط مساعد برای انسان مهیا نماید، به همین منظور مهندسین طراح باید ظرفیت حرارتی دستگاه ها را محاسبه نمایند.
بارگرمایی دستگاه ها و تلفات گرمایی ساختمان معادل یکدیگرند.

سیستم سرمایشی

بارهای سرمایشی

بارهای سرمایشی مقدار گرمایی که ساختمان در روز گرم تابستان در واحد زمان می گیرد. برعکس بارهای حرارتی ساختمان که عوامل به وجود آورنده آن محدود است.

مسیر راه

اطلاعات مسیر راه

تعریف مسیر راه : مسیر خطی است بر روی زمین بین دو نقطعه مشخص به نام مبدأ و مقصد انتخاب می شود و در امتداد آن یک راه طراحی و احداث می گردد.

ضوابط شهرداری

ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه 2.5 متر

قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 4.5 متر

قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 7 متر

حداقل فضای یک پارکینگ 2.5*5 متر

طول موردنیاز جهت پارکینگ 5 متر

تخریب زلزله بر پل

تفاوت بارهای زلزله و باد

تفاوت بارهای لرزه ای و باد
بارهای وارده بر سازه بیشتر به صورت عمودی و افقی هستند. بارهای عمودی عمدتاً شامل بار مرده بوده و رفتار سازه تحت اثر بارهای عمودی متغیر، یکسان هستند.