نوشته‌ها

بارهای گرمایشی

اتلاف حرارتی در اثر نفوذ هوا از درزها

بارهای گرمایشی
اتلاف گرمایی ساختمان فقط در اثر انتقال گرما از جدارها نیست، یک عامل دیگر ورود هوای سرد و خروج هوای گرم است. از آنجا که هم درجه حرارت وهم رطوبت مطلق هوای خارج از هوای محیط داخل تفاوت دارد، هوای نفوذی از خارج به داخل ساختمان دارای بار محسوس و بار نهان است که به بار کل ساختمان اضافه خواهد شد، طبق روابط زیر بررسی می شود:

بارهای گرمایشی

بارهای گرمایشی

بارهای گرمایشی
بارهای گرمایشی به مقدار گرمایی که برای جبران اتلاف گرمایی ساختمان توسط گرم کننده ایجاد شده بارگرمایی یا ظرفیت گرمایی دستگاه ها گوییم.
برای گرمایش محیط پیرامون در فصول سرد سال، نیازبه وسایلی است که شرایط مساعد برای انسان مهیا نماید، به همین منظور مهندسین طراح باید ظرفیت حرارتی دستگاه ها را محاسبه نمایند.
بارگرمایی دستگاه ها و تلفات گرمایی ساختمان معادل یکدیگرند.