نوشته‌ها

بازرسی بعد جوشکاری

بازرسی بعد جوشکاری

بازرسی بعد جوشکاری به منظور 1- ارزیابی کیفیت اتصال جوش داده شده 2- ارزیابی مناسب بودن سازه ی جوش داده شده برای هدف تعیین شده، انجام می گیرد.